Show simple item record

dc.contributor.authorVargas Sánchez, Alfonso 
dc.date.accessioned2015-06-22T10:20:05Z
dc.date.available2015-06-22T10:20:05Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.citationVargas Sánchez, A.: "O cooperativismo como fórmula empresarial de futuro para canaliza-lo espíritu emprendedor colectivo". Revista Galega de Economía. Vol. 10, n. 1, págs. 331-346, (2001). ISSN 1132-2799en_US
dc.identifier.issn1132-2799
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10272/10855
dc.description.abstractÉ un feito que as formas empresariais de economía social, coa empresa cooperativa como principal expoñente, veñen desempeñando un papel cada vez máis activo e destacado na sociedade contemporánea, na que o fomento da capacidade emprendedora se converteu nunha das prioridades das políticas de emprego. Tanto é así que hai quen chegou a cualifica-la creación de empresas como a oitava arte. Na actualidade, o empresario identifícase coa figura do emprendedor, que cando é colectivo atopa na cooperativa unha fórmula cuns perfís idiosincrásicos que sintonizan con determinados valores imperantes na nosa sociedade. A empresa non pode ser allea ó que a sociedade da que forma parte sente, desexa, espera; pola contra, debe interiorizar eses valores e acomoda-- lo seu comportamento a eles para darlles ós seus stakeholders xusto o que estes demandan. A cultura do cooperativismo, enchoupada de democracia, de solidariedade, etc., ofrécenos precisamente iso, sen que se contrapoña á eficiencia na xestión empresarial, que fai posible a súa supervivencia e desenvolvemento.en_US
dc.description.abstractIt is a fact that business forms of social economy, with the cooperative firm as the main figure, are carrying out a more and more active and outstanding role in contemporary society, in which fostering entrepreneurial capacity has became a priority in employment policies. It is for this reason that setting up companies has been ranked as the eighth art. At present, the businessman is seen as an entrepreneur, who when it is a collective finds in the cooperative a formula whose idiosyncratic profiles tune in with certain operating values of our society. The company cannot be inconsistent to the feelings, wishes or hopes of the society which it is a member; on the contrary, it has to internalize these values and to adapt its behavior in order to give to its stakeholders exactly what they expect. The cooperativism culture, embedded in democracy, solidarity, etc., offers us just this, without confrontation with efficiency in running the company, which make its survival and development possible.en_US
dc.language.isoglgen_US
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostelaen_US
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subject.otherCooperativismoen_US
dc.subject.otherEmpresaen_US
dc.subject.otherEmprendementoen_US
dc.subject.otherCooperativismen_US
dc.subject.otherFirmen_US
dc.subject.otherEntrepreneurshipen_US
dc.titleO cooperativismo como fórmula empresarial de futuro para canaliza-lo espíritu emprendedor colectivoen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España

Copyright © 2008-2010. ARIAS MONTANO. Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva
Contact Us | Send Feedback |